Tilmeld

Generelle leveringsbetingelser for privatkunder ved køb af el

Gældende pr. 1. januar 2018

 1. GENEELLE BESTEMMELSER

Forskel El A/S (CVR-nr: 38732056) benævnes i det følgende som Forskel.

Disse leveringsbetingelser er gældende for alle el-leverancer, inklusiv netydelse (distribution) fra Forskel, hvor el-leverancerne er bestemt til ikke erhvervsmæssig anvendelse, med mindre andet fremgår af Aftalen med køber (Kunden). Leveringsbetingelserne udgør en interageret del af Aftalen og disse leveringsbetingelser, har Aftalens bestemmelser forrang.

 1. FORHOLDET MELLEM KUNDEN OG NETSELSKABET

Det er en forudsætning af Forskels levering af elektricitet til Kunden, at kunden er tilsluttet og forbundet med det kollektive elforsyningsnet, og har en aftale med et Netselskab. Dette skyldes, at Forskel ellers ikke vil være i stand til at levere elektricitet til Kunden.

Disse leveringsbetingelser regulerer ikke forholdet mellem Kunden og Netselskabet. Netselskaberne nævnes udelukkende for at redegøre for sammenhængen mellem den aftalen kunden har med Netselskabet og den aftale kunden har med Forskel.

I forhold til Kundens Netselskab, skal Kunden være opmærksom på følgende:

 • Netselskabet har ansvaret for en tilfredsstillende spæningskvalitet og kan afbryde elforsyningen i tilfælde af nødvendigt arbejde på det kollektive elforsyningsnet
 • Kunden skal give Netselskabet uhindret adgang til elanlæg, herunder målere og installationer på Kundens ejendom i forbindelse med eftersyn, afprøvning, aflæsning, kontrol, reparation og udskiftning af anlæg med videre og i forbindelse med afbrydelse af forsyningen.
 • Er elforsyningen til Kundens ejendom blevet afbrudt, og skal der ske en genåbning, skal Kunden sørge for, at alle elektriske apparater på ejendommen er slukket inden genåbningen finder sted.
 • Kunden skal på anmodning fra netselskabet foretage selvaflæsning af elmåler og indberette målerresultatet til netselskabet. Netselskabet kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning af elmåler og hjemhente forbrugsdata.
 • Kunden skal straks underrette netselskabet, hvis der er tegn på at elmåleren viser forkert.

Det er en forudsætning at Kunden hele tiden opfylder de betingelser for tilslutning og anvendelse af det kollektive elforsyningsnet, som er i Netselskabets betingelser. Forskel har fuldmagt til at repræsentere Kunden i forbindelse med leverandørskiftet over for Energinet.dk og Netselskab.

 1. LEVERANCE

Leverancen af el sker til det tilslutningspunkt og påbegyndes på det tidspunkt, som er aftalt mellem Kunden og Netselskabet. Forskel leverer energien på det overordnede højspændingsnet i Kundens prisområde (øst eller vest for Storebælt) og sørger for den videre transport via det lokale netselskabs distributionsnet.

Elkvaliteten skal opfylde de til enhver tid gældende specifikationer i Netselskabets betingelser. Kunde forpligter sig til at underrette Forskel omkring forhold, der kan have betydning for Forskels levering fx forestående større ændringer i Kunden forbrug, ændring af adresse eller lignende. Forskel kan i nogle tilfælde vælge at henvise Kunden til at rette henvendelse til Netselskabet.

 1. MÅLING, MÅLEDATA, REGULERING OG AFREGNING

Netselskabet har ansvaret for målerudstyret og indestår for målingernes korrekthed. Hvis Kunden eller Forskel har mistanke om, at de udførte målinger ikke er korrekte, retter Forskel om nødvendigt henvendelse til det respektive netselskab. Med det formål at få klarhed. Kunden accepterer efterregulering af regningerne, som følge af forsinket modtagelse af forbrugsdata eller korrektioner foretaget af netselsakbet i henhold til måledata eller målefejl. Såfremt måledata ikke er tilgængeligt eller er fejlagtigt, da afregnes Kunden ud fra et beregnet forbrug, som er baseret på tidligere forbrug fra det konkrete afregningssted. Forskel afregner a-conto kvartalvis forud. Ved ny oprettelse vil a-conto betalingen være forlænget indtil førstkommende kvartal. Endelig afregning sker, når Forskel modtager det faktisk målte elforbrug fra netselskabet. Det er Kundens pligt, via Netselskabet, at sikre at Forskel de nødvendige måleraflæsning, eksempelvis ved at indsende korrekt selvaflæsning en gang årligt.

 1. BETALINGSBETINGELSER, MODREGNING OG PRISER

Kundens elpris er sammensat af tre elementer: betaling for forbrug af el, transport af el og betaling for offentlige forpligtelser og afgifter. Alt afregning foregår i den i Danmark benyttede møntform og inkluderer moms i det omfang, beløbet er momspligtigt.

Regningerne er påført oplysning omkring sidste rettidige betalingsdato samt oplysninger omkring hvortil betalingen skal ske. Såfremt betalingen sker efter sidste rettidige betalingsdato, da er Forskel berettiget til at beregne renter af betalingskravet i henold til de overensstemmelser som findes i Renteloven. Forskel opkræver gebyrer for rykkerskrivelser og andre nødvendige omkostninger til inddrivelse af restance. Oplysningerne om de gældende gebyrer og tariffer og andre priser fremgår af Forskels hjemmeside www.forskel.dk eller udleveres efter anmodning ved henvendelse til Forskel. Forskel forbeholder sig retten til løbende at justere priser og afregningsmodeller, hvilket altid vil ske med en varsel på 3 måneder.

Forskel kan endvidere foretage modregning med ethvert tilgodehavende som er forfaldent og enhver forfalden gæld, som Kunden måtte have til Forskel og som Forskel er koncernforbundet med.

Såfremt kunden har et årligt forbrug af el på under 500 kwh (det kunne være i tilfælde af solceller), opkræves der et månedligt administrationsgebyr på 49 DKK.

Såfremt en kunde anvender mere end 20.000 kwh årligt, vil der skulle laves en individuel aftale, da samme vilkår ikke kan tilbydes.

 1. SIKKERHEDSSTILLESE OG KREDITGODKENDELSE

Det er fra Forskels side en forudsætning for at aftalen om leverance af el kan træde i kraft, at:

 • Forskel kan kreditgodkende Kunden
 • Kunden ikke er registeret i et kreditoplysningsbureau
 • Kunden ikke er i restance med betalingen for et tidligere eller et andet eksisterende forhold vedrørende levering af el eller med Forskel

Såfremt der er grund til at forvente manglede betalingsevne eller manglende betalingsvillighed hos Kunden, da kan Forskel stille et krav til Kunden omkringanden tilfredsstillende sikkerhed, som vilkår fir at indgå en aftale om levering af el. Dette er også gældende, selvom Kunden ikke aktuelt er i restance overfor Forskel. Forskel kan kræve sikkerheden stillet, inden leveringen fortsættes eller påbegyndes.

 1. MISLIGEHOLDELSE

I tilfælde af væsentlig misligholdelse af én af parternes forpligtelser i henhold til Aftalen, har den anden part ret til at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning. Blandt andet kan som væsentlige misligholdelse nævnes manglende opfyldelse af Forskels krav om sikkerhedsstillelse eller ophør af Kundens aftale med Netselskabet.

Ved dødsfald, begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller indledning af gældsanering, skal Forskel straks have besked omkring dette. Forskel kan i de beskrevne tilfælde forlange sikkerhedsstillelse som en betingelse for fortsat levering, dog ikke ved rekonstruktionsbehandlingen, med mindre andet er bestemt ved lov. Se punkt 6 for mere omkring sikkerhedsstillelse.

Hvis Netselskabet eller Energinet.dk afbryder eller begrænser elforsyningen til Kunden, som følge af forhold, der ikke skyldes Kundens og/eller Forskels handlinger eller undladelse, betragtes det ikke som misligholdelse af Aftalen.

Hvis Kunden misligholder sine betalingsforpligtelser, da kan Forskel indberette dette til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler.

 1. LEVERINGSHINDRINGER OG FORCE MAJEURE

I tilfælde af force majeure suspenderes Forskels og Kundens forpligtelser i henhold til Aftalen, så længe opfyldelseshindringen består. Den berørte part, skal straks skrifteligt oplyse den anden part omkring forholdet og oplyse om hvornår det kan forventes at være afhjulpet. Force majeure forholdet skal forsøges overvundet så hurtigt som det er muligt.

Force majeure indtræder hvis Forskel eller Kunden forhindres i at opfylde Aftalen på grund af forhold, som indtræffer efter indgåelse heraf, og som er uden for den pågældende parts kontrol, og såfremt den pågældende part har vist tilstrækkeligt omhu.

Force majeure kan indtræffe i tilfælde af nedenstående forhold (listen er ikke udtømmende):

 • Ekstraordinære naturkræfter, blandt andet stormflod, jordskælv og isvinter.
 • Brande, ildsvåde og hærværk
 • Samfundsfjendtlige handlinger, blandet andet kris, borgerlig opstand eller terror.
 • IT-manipulation eller andre utilsigtede handlinger, som forsager IT og kommunikationsnedbrud.
 • Sammenbrud eller skade på Elanlæg, som ikke kan skyldes Netselskabets fejl eller forsømmelser.
 • Umulighed med at opnå nødvendig arbejdskraft, maskiner, underentreprenører eller materialer.
 • Forsyningsusikkerhed, herunder ikke tilstrækkelig energiproduktion og/eller import (mangel på varer)
 • Arbejdsstridigheder, herunder eksempelvis strejker og lockouter.

Desuden kan force majeure foreligge, hvis en Part kun ved afholdelse af uforholdsmæssige økonomiske omkostninger, kan opfylde sine forpligtelser henhold til Aftalen. Pengemangel er ikke force majeure.

Har Forskel ikke mulighed for at opfylde sine forpligtelser i Aftalen på grund af, at Netselskabet eller Energinet.dk har erklæret force majeure i distributions- og/eller i transmissionsnettet, da udgør dette forhold force majeure i forholdet mellem Forskel og Kunden.

 1. ERSTATNINGSANSVAR

Parterne i Aftalen er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler, med mindre dette er klart defineret anderledes i Aftalen. Forskel er uden ansvar for Kundens eventuelle driftstab, avancetab eller andre direkte og/eller indirekte tab, som Kunden ville kunne lide i sin egenskab af erhvervsdrivende, med mindre Forskel har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Forskel opfordrer Kunden til at tegne en driftstabsforsikring.

Forskel er endvidere ikke ansvarlige for tab eller skade, som følge af indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af Netselskabet, den nordiske elbørs (Nord Pool) eller den systemansvarlige virksomhed (Energinet.dk).

 1. FORTRYDELSESRET

Kunden har ret til at fortryde aftalen indtil 14 dage efter aftalens indgåelse. Kunden skal inden udløbet af fristen for fortrydelse, utvetydigt afgive en erklæring til Forskel om at Kunden ønsker at fortryde aftalen. Dette kan ske enten via e-mail eller brev. Kunden kan vælge at benytte standardformularen i Forbrugeraftalelovens bilag 3. Er meddelelsen afsendt inden udløbet for fortrydelsesfristens, da anses fristen for værende overholdt. Er leverancen allerede påbegyndt inden aftalen fortrydes, da accepterer Kunden at betale for det faktiske forbrug indtil fortrydelsen og ligeledes en forholdsvis andel af den månedlige omkostning til handel af elektricitet.

 1. FLYTNING

Såfremt Kunden flytter adresse, da bliver Aftalen overført til og dermed gældende for den nye adresse, med mindre Kunden opsiger Aftalen. For andre aftaler end fastprisaftaler bliver afregningsprisen på den nye adresse, fastsat til den afregningspris, der gælder i det pris- og distributionsområde Kunde flytter til. Aftalen vil tillige fortsat gælde for aftagernumre på den fraflyttede adresse, indtil Forskel får besked om opsigelse i henhold til punkt 12.

Skulle Kunden på opsigelsestidspunktet eje eller fortsat fremstå som ejer i offentlige registre, der fraflyttes henvises der til punkt 12. Meddelelse omkring flytning skal gives til Forskel tidligst to måneder og senest ti arbejdsdage inden flytning. Kunden skal ved flytningen oplyse Forskel omkring den nye adresse, datoen for flytningen og Kundens CPR-nr. På selve datoen for flytningen skal Kunden foretage en selvaflæsning af elmåleren, såfremt den ikke kan fjernaflæses af Netselskabet.

Modtager Forskel ikke en aflæsning i forbindelse med flytningen, da kan Forskel vælge at foretage en slutafregningen af elforbruget på den fraflyttede adresse og på baggrund af et estimeret elforbrug, som beregnes af Kudens Netselskab. Kundens manglende aflæsning kan efterfølgende udløse et gebyr (se punkt 5). Modtages en aflæsningen efterfølgende, da kan Forskel vælge at efterregulere.

Såfremt at Kunden fraflytter, før periodens afregningspriser er fastsat, slutafregnes elforbruget i den pågældende måned på den fraflyttede adresse til de på afregningstidspunktet kendte afregningspriser.

 1. OPSIGELSE, OPHÆVELSE OG OVERDRAGELSE

Kunden har som udgangspunkt ingen bindingsperiode, med mindre andet fremgår specifikt af Aftalen. Aftalen kan derfor til enhver tid opsiges eller ændres med en 30 dages varsel ved udgangen af en måned.

Ved enhver form for ophør, da vil Kunden modtage en slutopgørelse senest seks uger efter ophørsdatoen.

Forskel kan ikke hæve Aftalen om levering af elektricitet til Kunden eller foranstalte afbrydelse af forsyningen af el på grund af manglende betaling, for allerede afholdt forbrug. Forskel kan varsel ophævelse af Aftalen om leveringen af el til Kunden, såfremt Forskel har stillet krav om sikkerhedsstillelse (se punkt 6) og sikkerhedsstillelsen ikke er stillet inden for en af Forskel defineret frist. Aftalen kan ikke hæves, såfremt der er indgået en anden aftale omkring sikkerhed for den fremtidige betaling.

Kunden kan ikke kræve levering af elektricitet fra Forskel, hvis Forskel berettiget har hævet Aftalen med Kunden, før at Kunden har betalt det beløb, som er for Kunden skyldig til Forskel.

Kundens rettigheder eller forpligtelser i henhold til Aftalen, kan hverken delvist eller helt overdrages uden Forskels forudgående skriftlige samtykke, med mindre andet er bestemt ved lov.

Forskel må uden Kundens samtykke gennemføre sådanne overdragelser til et nuværende eller fremtidigt koncern- eller interesseforbundet selskab i Europa og/eller som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter/aktiver og passiver til tredjemand.

Forskel kan foranstalte afbrydelse af forsyningen af el til Kunden, når Aftalen ophæves. Forsyningsafbrydelsen kan dog ikke ske, hvis Kunden modtager levering fra en anden el-leverandør. Omkostningerne forbundet med afbrydelse, herunder genåbning af forsyningen, afholdes af Kunden.

 1. PERSONDATA

Til brug for administration af Aftalen, indsamler, behandler og opbevarer Forskel relevante oplysninger, herunder identifikationsoplysninger omkring Kunden og om Kundens forbrugsrelaterede forhold i overensstemmelse med reglerne indenfor Persondataloven. Kunden giver ved accept af Aftalen samtykke til at Forskel videregiver stamdata, herunder CPR-nr., til Energinet.dk. Forskel er desuden berettiget til at videredistribuere oplysningerne til andre, herunder det offentlige, hvis det er nødvendigt for at kunne varetage leverancen og forpligtelserne efter Aftalen samt hvor der i overensstemmelse med rettigheder og forpligtelser efter lovgivningen i øvrigt.

Forskel behandler ligeledes personoplysninger til statistiske formål og til brug for markedsføring (CPR-nr. behandles kun i det omfang kunden har givet samtykke hertil eller i medfør af lov).

Kunden skal oplyse Forskel omkring opdaterede person og kontaktoplysninger, herunder korrekt adresse, e-mail, telefonnumre, med videre. Meddelelser fra Forskel, herunder varslinger/ændringer anses for værende kommet frem til Kunden, når Forskel har kommunikeret dette via enten e-Boks, betalingsservice, faktura, e-mail, telefonnummer mv., som Kunden har oplyst til Forskel.

Forskel forbeholder sig retten til at kontakte kunden med koncernforbundne produkter og behandler ovennævnte personoplysninger til statistiske formål og til brug for markedsføring.

Ved oprettelse hos elleverandøren forbeholder denne sig retten til at kreditvurdere Kunden igennem kreditoplysningsbureauer fx (RKI).

For at registrere dit skattefradrag hos de(n) valgte velgørende organisation, da vil Forskel videregive CPR-oplysninger om kunden til de(n) velgørende organisation.

 1. UOVERENSSTEMMELSER

Såfremt Kunden ikke er tilfreds med behandlingen fra Forskel, kan Kunden henvende sig til Forskels kundeservice. Henvendelsen giver ikke udsættelse af betalinger med videre., med mindre at dette er udtrykkeligt aftalt på forhånd. Forskel svarer Kunden hurtigst muligt.

Hvis Kunden fortsat ikke er tilfreds, har Kunden den mulighed at klage til Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, post@energianke.dk eller www.energianke.dk. Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber.

14.1. Tvister og lovvalg

Tvister mellem Kunden og Forskel afgøres efter danske retsregler, herunder mangels reglerne i Købelovens forbrugerafsnit. Sager mod Forskel med relation til leveringsbetingelserne eller Aftalen mellem Parterne kan anlægges ved dit eget hjemting, jf. Nærmere Retsplejelovens § 244, jf. § 245, stk. 2.

 1. ÆNDRINGER

Forskel forbeholder sig retten til at ændre i de oplysninger, som Forskel i medfør til Forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, jf, § 9, stk. 2 skal give Kunden inden aftalens indgåelse. Forskel forbeholder sig endvidere retten til ensidigt at ændre disse betingelser og vilkår i Aftalen, herunder priser og gebyrer. Væsentlige ændringer, som er til Kundens ugunst, skal varsels i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Forskel informerer om ændringerne ved anvendelse af e-mail, faktura, e-Boks, betalingsservice eller individuel kommunikation. Ønsker Kunden ikke at fortsætte Aftalen på de ændrede vilkår, da kan Kunden ophæve Aftalen.

16 DONATIONER

Alle donationer er personlige og udbetales til den valgte organisation/forening, efter aftale med den pågældende organisation/forening og så længe Kunden overholder sine forpligtelser og er kunde ved Forskel. Skulle der i forbindelse med donationens udregning opstå problemer med verifikationen af forbruget, da tager denne udregning udgangspunkt i det estimerede forbrug. Dette er alene gældende for udregningen af donationen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Og modtag spændende opdateringer om vores samarbejdspartners godtgørende arbejde og resultater

Nyhedsbrev

Tak for din tilmelding

Tilmeld dig Forskel

Tusind tak for din tilmelding.

Du vil inden for 1-2 hverdage modtage en bekræftelse på mail.
Ligger du inde med spørgsmål? Så er du altid mere end velkommen til at sende os en mail på cz@forskel.nu eller give os et kald på tlf. 88 44 44 05 alle hverdage mellem 09.00-18.00.
Vi glæder os til at gøre en forskel sammen med dig!

X