Gældende fra 01.04.2022.

 1. Generelle bestemmelser

 

Forskel A/S (CVR-nr.: 38732056) benævnes i det følgende som ’Forskel’ eller ’Selskabet’.

Disse leveringsbetingelser er gældende for alle el-leverancer, inklusiv netydelse (distribution) fra Forskel, hvor el-leverancerne er bestemt til ikke erhvervsmæssig anvendelse, medmindre andet fremgår af Aftalen med køber (Kunden). Leveringsbetingelserne udgør en integreret del af Aftalen og disse leveringsbetingelser, har Aftalens bestemmelser forrang.

 

Disse betingelser er gældende fra 01.01.2022.

 

 1. Forholdet mellem kunden og netselskabet

 

Det er en forudsætning af Forskels levering af elektricitet til Kunden, at kunden er tilsluttet og forbundet med det kollektive elforsyningsnet, og har en aftale med et Netselskab. Dette skyldes, at Forskel ellers ikke vil være i stand til at levere elektricitet til Kunden. Kunden er underlagt det lokale Netselskabs til enhver tid gældende Tilslutningsbestemmeler. Tilslutningsbestemmelserne kan findes på Netselskabets hjemmeside.

 

Disse leveringsbetingelser regulerer ikke forholdet mellem Kunden og Netselskabet. Netselskaberne nævnes udelukkende for at redegøre for sammenhængen mellem den aftale kunden har med Netselskabet og den aftale kunden har med Forskel.

 

I forhold til Kundens Netselskab, skal Kunden være opmærksom på følgende:

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er en forudsætning at Kunden hele tiden opfylder de betingelser for tilslutning og anvendelse af det kollektive elforsyningsnet, som er i Netselskabets betingelser. Forskel har fuldmagt til at repræsentere Kunden i forbindelse med leverandørskiftet over for Energinet og Netselskab.

 1. Tilslutning / Tilmelding til adresse

 

Når Forskel modtager en tilmelding på en adresse, tilmeldes kunden på den oplyste dato eller førstkommende mulige dato.

 

 

Det er Kundens ansvar at melde korrekt flytning til Forskel. Skifter Kunden bopæl og/eller leveringsadresse, flytter leveranceaftalen automatisk med over på Kundens nye adresse, medmindre leveranceaftalen opsiges.

 

Ønsker Kunden at opsige leveranceaftalen skal dette fremgå af flyttemeddelelsen i forbindelse med Kundens flytning. Flytning skal skriftligt meddeles til Forskel tidligst 2 måneder før og senest 14 dage inden den faktiske flytning. Ved flytning skal Kunden melde flytning via hjemmesiden: www.forskel.dk.

 

Leveranceaftalen ophører således ikke automatisk ved skift af bopæl/ leveranceadresse, dette kræver således en skriftlig flyttemeddelelse, hvor det klart og tydeligt fremgår, at leverancen opsiges jf. det ovenfor nævnte. De sædvanlige opsigelsesvarsler som fremgår af punkt 10 skal også iagttages. Kunden er forpligtet til ved aftaleindgåelse oplyse Forskel korrekt navn, e-mail, adresse, cpr.nr. leveranceadresse. Kunden indestår for, at kontaktoplysninger er korrekte og til enhver tid opdaterede. Således skal kunden oplyse såfremt fakturaadressen er en anden end leveranceadressen.

 

 1. Levering af el

 

Leverancen af el sker til det angivne tilslutningspunkt og påbegyndes på det tidspunkt, som er aftalt mellem Kunden og Netselskabet. Forskel leverer energien på det overordnede højspændingsnet i Kundens prisområde (øst eller vest for Storebælt) og sørger for den videre transport via det lokale netselskabs distributionsnet.

 

Elkvaliteten skal opfylde de til enhver tid gældende specifikationer i Netselskabets betingelser. Kunde forpligter sig til at underrette Forskel omkring forhold, der kan have betydning for Forskels levering f.eks. forestående større ændringer i Kunden forbrug, ændring af adresse eller lignende. Forskel kan i nogle tilfælde vælge at henvise Kunden til at rette henvendelse til Netselskabet.

 

 1. Måling, måledata, regulering og afregning

 

Netselskabet har ansvaret for måleudstyret og indestår for målingernes korrekthed. Hvis Kunden eller Forskel har mistanke om, at de udførte målinger ikke er korrekte, retter Forskel om nødvendigt henvendelse til det respektive netselskab. Med det formål at få klarhed. Kunden accepterer efterregulering af regningerne, som følge af forsinket modtagelse af forbrugsdata eller korrektioner foretaget af netselskabet i henhold til måledata eller målefejl. Såfremt måledata ikke er tilgængeligt eller er fejlagtigt, da afregnes Kunden ud fra et beregnet forbrug, som er baseret på tidligere forbrug fra det konkrete afregningssted. Forskel afregner aconto kvartalsvis forud. Ved ny oprettelse vil aconto betalingen være forlænget indtil førstkommende kvartal. Endelig afregning sker, når Forskel modtager det faktisk målte elforbrug fra netselskabet. Det er Kundens pligt, via Netselskabet, at sikre at Forskel har den nødvendige måleraflæsning, eksempelvis ved at indsende korrekt selvaflæsning en gang årligt.

 

Kundens strømforbrug afregnes på baggrund af aflæsning af måleren, som forestås af Netselskabet. Netselskabet aflæser og indberetter aflæsningerne til Datahub, der gøres tilgængelige for Forskel. Disse aflæsninger anvender Forskel til at afregne Kunden. Således udarbejder Forskel både fakturaerne for det løbende forbrug, periode- og slutopgørelser på baggrund af disse aflæsninger. Korrektioner af det tidligere opkrævede forbrug kan forekomme helt op til 3 år fra opkrævningerne. Netselskabet er ligeledes berettiget til at lave et estimat ud fra Kundens forbrug uanset årsag, dette estimat er både anvendelig ved estimering af det løbende forbrug samt udarbejdelse af periode- og slutopgørelser. Kundens forbrugsdata er ligeledes tilgængelig på eloverblik.dk.

 

 1. Betalingsbetingelser, modregning og priser

 

Kundens elpris er sammensat af tre elementer: betaling for forbrug af el, transport af el og betaling for offentlige forpligtelser og afgifter. Alt afregning foregår i den i Danmark benyttede møntform og inkluderer moms i det omfang, beløbet er momspligtigt. Fakturering foregår aconto.

 

Regningerne er påført oplysning omkring sidste rettidige betalingsdato samt oplysninger omkring hvortil betalingen skal ske. Såfremt betalingen sker efter sidste rettidige betalingsdato, da er Forskel berettiget til at beregne renter af betalingskravet i henhold til de overensstemmelser som findes i Renteloven. Forskel opkræver gebyrer for rykkerskrivelser og andre nødvendige omkostninger til inddrivelse af restance. Oplysningerne om de gældende gebyrer og tariffer og andre priser fremgår af Forskels hjemmeside www.forskel.dk eller udleveres efter anmodning ved henvendelse til Forskel. Forskel forbeholder sig retten til løbende at justere priser og afregningsmodeller, hvilket altid vil ske med et varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Forskel kan endvidere foretage modregning med ethvert tilgodehavende som er forfaldent og enhver forfalden gæld, som Kunden måtte have til Forskel og som Forskel er koncernforbundet med.

 

Abonnementer og andre betalinger, som ikke er afhængig af forbrug afregnes pr. påbegyndt måned.

 

 

Forskel anvender bl.a. følgende typer af gebyrer som led i håndteringen af Aftalen (ikke udtømmende liste):

 

 

De aktuelle gebyrer kan findes på www.forskel.dk. De fleste gebyrer opkræves pr. registreret måler.

 

Forskel forbeholder sig retten til at ændre i eksisterende gebyrer, herunder at indeksregulere dem, samt at indføre nye gebyrer, såfremt dette måtte findes påkrævet og rimeligt.

 

 1. Ændringer

 

Forskel forbeholder sig retten til at ændre i de oplysninger, som Forskel i medfør af Forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, jf. § 9, stk. 2, skal give til Kunden inden Aftalens indgåelse.

 

Forskel kan ændre priser, gebyrer og andre vilkår i Aftalen i følgende situationer:

 

 

 

 

 

 

Ændringerne iværksættes med forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Forskel informerer desuden om øvrige ændringer til ugunst for Kunden ved individuel kommunikation. Ønsker Kunden ikke at fortsætte Aftalen på ændrede vilkår, kan Kunden ophæve Aftalen, inden ændringerne træder i kraft.

 

 1. Sikkerhedsstillelse og kreditgodkendelse

 

Det er fra Forskels side en forudsætning for at aftalen om leverance af el kan træde i kraft, at:

 

 

 

 

Såfremt der er grund til at forvente manglede betalingsevne eller manglende betalingsvillighed hos Kunden, da kan Forskel stille et krav til Kunden omkring anden tilfredsstillende sikkerhed, som vilkår for at indgå en aftale om levering af el. Dette er også gældende, selvom Kunden ikke aktuelt er i restance overfor Forskel. Forskel kan kræve sikkerheden stillet, inden leveringen fortsættes eller påbegyndes.

 

 1. Misligholdelse

 

I tilfælde af væsentlig misligholdelse af én af parternes forpligtelser i henhold til Aftalen, har den anden part ret til at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning. Blandt andet kan som væsentlige misligholdelse nævnes manglende opfyldelse af Forskels krav om sikkerhedsstillelse eller ophør af Kundens aftale med Netselskabet.

 

Ved dødsfald, begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller indledning af gældssanering, skal Forskel straks have besked omkring dette. Forskel kan i de beskrevne tilfælde forlange sikkerhedsstillelse som en betingelse for fortsat levering, dog ikke ved rekonstruktionsbehandlingen, medmindre andet er bestemt ved lov. Se punkt 8 for mere omkring sikkerhedsstillelse.

 

Hvis Netselskabet eller Energinet afbryder eller begrænser elforsyningen til Kunden, som følge af forhold, der ikke skyldes Kundens og/eller Forskels handlinger eller undladelse, betragtes det ikke som misligholdelse af Aftalen.

 

Hvis Kunden misligholder sine betalingsforpligtelser, da kan Forskel indberette dette til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler.

 

 1. Bindingsperiode, fortrydelsesret og opsigelse

 

Ved flytning til ny adresse følger aftalen med Forskel kunden til den nye adresse. Forskel har fuldmagt til at indhente de nødvendige informationer fra det pågældende netselskab til registrering af Forskel som el-leverandør på den nye adresse.

 

Der er ingen bindingsperiode for Kunden, medmindre andet fremgår af aftalen, og kunden har et standardopsigelsesvarsel af aftalen på løbende måned + 1 måned. Overholdes opsigelsesvarslet ikke kan Forskel A/S opkræve kunden et håndteringsgebyr herfor.

 

Fortrydes den indgåede aftale, skal det meddeles skriftligt til Forskel via info@forskel.dk, senest 14 dage efter aftalens indgåelse. Fortrydelsesretten frafalder ved strakslevering / påbegyndt levering.

 

Ønsker Kunden at opsige leveranceaftalen skal dette fremgå af flyttemeddelelsen i forbindelse med Kundens flytning. Flytning skal skriftligt meddeles til Forskel tidligst 2 måneder før og senest 14 dage inden den faktiske flytning. Ved flytning skal Kunden melde flytning via hjemmesiden: www.forskel.dk.

 

Opsigelse af aftalen skal ske skriftligt til Forskel. Det er omkostningsfrit at skifte el-handelsvirksomhed, men overholdes de aftalte opsigelsesvarsler ikke, er Forskel berettiget til at opkræve gebyr i overensstemmelse med gebyr fastsat i prisbladet som kan findes på www.forskel.dk.

 

Vedrører opsigelsen levering af strøm til en ejendom, hvor Kunden er registeret som ejer, kan opsigelsen først effektueres når:

 

 1. Forskel har fået besked om, at en anden el-leverandør har overtaget leverancen

 

 1. Forskel modtager besked på, at leverancen på leveringsstedet er afbrudt

 

 

Ønsker Kunden strømmen afbrudt på sin ejendom, vil Forskel sende en anmodning om afbrydelse til Netselskabet, som sørger for afbrydelsen. Eventuelle gebyrer forbundet med afbrydelsen afholdes af Kunden. Kunden kan hverken helt eller delvist overdrage rettigheder eller forpligtelser ifølge aftale uden Forskels forudgående skriftlige samtykke. Forskel kan uden kundens samtykke overdrage sine forpligtelser og rettigheder i henhold til denne aftale til tredjemand.

 

 1. Ophør og slutafregning

 

Forskel sender slutafregning til Kunden senest 6 uger efter aftaleforholdets ophør. Tilsvarende sender Forskel flytteafregning til Kunden senest 6 uger efter leveringsophør på den fraflyttede adresse. Slut- og flytteafregning betragtes som altovervejende hovedregel som endelige saldoopgørelser.

 

Kundens rettigheder eller forpligtelser ifølge Aftalen kan hverken helt eller delvist overdrages uden Forskel s forudgående skriftlige samtykke, medmindre andet er bestemt ved lov. Forskel må uden Kundens samtykke gennemføre sådanne overdragelser til et nuværende eller fremtidigt koncern- eller interesseforbundet selskab i Europa og/eller som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter (aktiver og passiver) til en tredjemand, der opfylder betingelserne for at drive el-leverandørvirksomhed i Danmark.

 

 1. Personoplysninger

 

Til brug for bl.a. opfyldelse og administration af leveringsforholdet, statistiske formål og markedsføring indsamler, behandler og opbevarer Forskel relevante oplysninger, herunder identifikationsoplysninger, om Kunden og om Kundens forbrugsrelaterede forhold i overensstemmelse med Forskels til enhver tid gældende Persondatapolitik, som findes på www.forskel.dk.

 

Kunden kan få oplysninger om Netselskabets behandling af personoplysninger på Netselskabets hjemmeside og i Tilslutningsbestemmelserne. Netselskabet bruger personoplysninger for at kunne levere sikker og pålidelig forsyning af elektricitet til alle Kunder. Netselskabet behandler bl.a. personoplysninger, når det varsler afbrydelser, foretager målerbytter eller måler Kundens elforbrug.

 

 1. Leveringshindringer og force majeure

 

I tilfælde af force majeure suspenderes Forskels og Kundens forpligtelser i henhold til Aftalen, så længe opfyldelseshindringen består. Den berørte part, skal straks skriftligt oplyse den anden part omkring forholdet og oplyse om hvornår det kan forventes at være afhjulpet. Force majeure forholdet skal forsøges overvundet så hurtigt som det er muligt.

 

Force majeure indtræder hvis Forskel eller Kunden forhindres i at opfylde Aftalen på grund af forhold, som indtræffer efter indgåelse heraf, og som er uden for den pågældende parts kontrol, og såfremt den pågældende part har vist tilstrækkeligt omhu.

 

Force majeure kan indtræffe i tilfælde af nedenstående forhold (listen er ikke udtømmende):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desuden kan force majeure foreligge, hvis en Part kun ved afholdelse af uforholdsmæssige økonomiske omkostninger, kan opfylde sine forpligtelser henhold til Aftalen. Pengemangel er ikke force majeure.

 

Har Forskel ikke mulighed for at opfylde sine forpligtelser i Aftalen på grund af, at Netselskabet eller Energinet har erklæret force majeure i distributions- og/eller i transmissionsnettet, da udgør dette forhold force majeure i forholdet mellem Forskel og Kunden.