Gældende fra 01.04.2022

 1. Generel information

 

 • Dette dokument vedrører Forskel A/S, CVR-nr. 38 73 20 56 beliggende på adressen:

 

Kannikegade 4, 2. sal, 8000 Aarhuc C, Danmark.

 

Dokumentet indeholder selskabets privatlivspolitik vedrørende indsamling og behandling af de Personoplysninger vi har modtaget om kunden i de sammenhænge, der bliver beskrevet nedenfor.

 

 1. Definitioner

 

 • “Gældende persondatalovgivning” henviser til den generelle forordning (forordning nr. 2016/679) om databeskyttelse.

 

 • Som suppleres og gennemføres ved lov nr. 502 af 23. maj 2018 (Databeskyttelsesloven) og relateret national lovgivning, samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12.juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (e-Privacy direktivet) samt nationale implementeringer heraf.

 

 • “Personoplysninger” omfatter enhver form for information om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres ved en identifikator som eksempelvis navn, adresse, lokaliseringsdata eller IP-adresser.

 

 • “Behandling” henviser til enhver aktivitet, som personoplysninger gøres til genstand for som eksempelvis indsamling, organisering, opbevaring, sletning eller videregivelse.

 

 • “Dataansvarlig” henviser i dette tilfælde til selskabet, idet selskabet afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.

 

 1. Behandling af personoplysninger

 

 • Vi Behandler følgende Personoplysninger, når du bliver kunde hos os:

 

 1. navn
 2. e-mailadresse
 3. telefonnummer
 4. adresse
 5. CPR-nr.
 6. kontooplysninger
 7. målenummer
 8. strømforbrug
 9. kunde- og aftagenummer.

 

Ovenstående behandling af personoplysninger er nødvendig for at kunne indgå en aftale med selskabet om levering af strøm og for at opretholde et kontraktforhold med selskabet.

 

 • Selskabet behandler følgende personoplysninger, når du anmoder om et tilbud:

 

 1. navn
 2. e-mailadresse
 3. adresse (leverings- og kontaktadresse)
 4. telefonnummer
 5. CPR-nummer og kontooplysninger

 

 • Derudover kan selskabet behandle følgende:

 

 1. Personoplysninger såsom teknisk data, herunder din IP-adresse
 2. Telefonopkald med dig
 3. Personoplysninger vedrørende sociale problemer, som selskabet får kendskab til ved strømafbrydelse

 

 • Udover de Personoplysninger, som du selv afgiver, så modtager og behandler selskabet følgende personoplysninger om dig, når du tilmelder dig konkurrencer, nyhedsbreve m.v., hvor du giver samtykke til, at selskabet må kontakte dig:

 

 1. navn
 2. e-mailadresse
 3. telefonnummer

 

 1. Formål med behandlingen af personoplysninger

 

 

 • Vi behandler ovenstående personoplysninger med følgende formål:

 

 1. At kunne levere strøm, gas, energioptimeringsydelser og varer fra koncernforbundne virksomheder (Leveringen)

 

 1. At informere kunderne om opdateringer eller servicemeddelelser vedrørende Leveringen eller leveringsbetingelser

 

 1. At levere markedsføring, nyhedsbreve mv. fra selskabet samt koncernforbundne virksomheder

 

 1. At forbedre og udvikle Leveringen, samt analysere kundernes brug af Leveringen

 

 1. Optimering af intern træning og uddannelse af selskabets ansatte

 

 1. At overholde selskabets forpligtigelser jf. gældende lovkrav i henhold til Elforsyningsloven og Energinets markedsforskrifter.

 

 1. At foretage kreditvurderinger

 

 1. At kunne håndhæve vores leveringsbetingelser og dermed afbryde strømmen, hvis eks. regninger ikke betales til tiden

 

 1. At kunne kommunikere med netselskaber, domstole, fogedretten, inkassovirksomheder samt andre aktører i forbindelse med strømafbrydelse og inddrivelse af gæld

 

 

 

 

 1. Grundlag for behandling af personoplysninger

 

 • I det følgende kan du for hvert behandlingsformål se, på hvilket grundlag vi behandler dine Personoplysninger:

 

Formål Behandlingsgrundlag Anvendt persondata
 

At kunne levere strøm, gas, energioptimeringsydelser og varer fra koncernforbundne virksomheder (Leveringen) jf. punkt 4.1.a. ovenfor

 

At informere kunderne om opdateringer eller servicemeddelelser vedrørende Leveringen eller leveringsbetingelser jf. punkt 4.1.b. ovenfor

 

 

Behandlingen er nødvendig for at selskabet kan opfylde en kontrakt indgået med kunden samt til gennemførelse af nødvendige tiltag og foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt.

 

·       navn

·       e-mailadresse

·       telefonnummer

·       adresse

·       CPR-nr.

·       kontooplysninger

·       målenummer

·       strømforbrug

·       kunde- og aftagenummer

 

At levere markedsføring, nyhedsbreve mv. fra selskabet samt koncern-forbundne virksomheder jf. punkt 4.1.c. ovenfor

 

 

Ved afgivet samtykke til, at selskabet må levere markedsføring, nyhedsbreve mv. fra selskabet samt fra koncernforbundne virksomheder

 

·       navn

·       e-mailadresse

·       telefonnummer

·       adresse

 

 

At forbedre og udvikle Leveringen, samt analysere kundernes brug af Leveringen eksempelvis gennem kundeanalyser og energiberegninger jf. punkt 4.1.d. ovenfor

 

 

Behandlingen er nødvendig for at kunne forfølge selskabets legitime interesse i at forbedre selskabets levering herunder optimere aconto fakturering af kunden.

 

·       navn

·       e-mailadresse

·       telefonnummer

·       målenummer

·       strømforbrug

·       kunde- og aftagenummer

 

 

At overholde selskabets forpligtigelser jf. gældende lovkrav i henhold til Elforsyningsloven og Energinets markedsforskrifter jf. punkt 4.1.f. ovenfor

 

 

Behandlingen er nødvendig for at selskabet kan overholde den retslige forpligtelse, der påhviler selskabet

 

·       navn

·       adresse

·       CPR-nr.

·       målenummer

·       strømforbrug

·       kunde- og aftagenummer

 

 

At foretage en kreditvurdering jf. punkt 4.1.g. ovenfor

 

 

Behandlingen er nødvendig for at kunne forfølge vores legitime interesse i at drive virksomhed

 

·       navn

·       adresse

·       CPR-nr.

 

 

At kunne håndhæve vores leveringsbetingelser og dermed afbryde strømmen, hvis eks. regninger ikke betales til tiden jf. punkt 4.1.h. ovenfor

 

At kunne kommunikere med netselskaber, domstole, fogedretten, inkassovirksomheder samt andre aktører i forbindelse med strømafbrydelse og inddrivelse af gæld jf. punkt 4.1.i. ovenfor

 

Behandlingen er nødvendig for gennemførelse af

foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt samt opfyldelse af betingelser i en indgået en kontrakt

 

 

·       navn

·       e-mailadresse

·       telefonnummer

·       adresse

·       CPR-nr.

·       kontooplysninger

·       målenummer

·       strømforbrug

·       kunde- og aftagenummer

 

 • Selskabets kunder har ubetinget ret til at gøre indsigelser mod behandling af deres personoplysninger til levere markedsføring, nyhedsbreve mv. fra selskabet samt koncernforbundne virksomheder. Kunder har også ret til at tilbagekalde afgivet samtykke. Tilbagekaldelsen af samtykke har ingen konsekvenser for den lovlige behandling af personoplysningerne forud for tilbagekaldelsen, ligesom selskabet fortsat må behandle kundens personoplysninger på andet retligt grundlag, bortset fra direkte marketing.

 

 • Gør en kunde indsigelse mod behandlingen af dennes personoplysninger, som behandles på baggrund af selskabets legitime interesser, vil selskabet straks ophøre med at behandle kundens personoplysninger til disse formål

 

 1. Deling af personoplysninger

 

 • Selskabet kan dele og videregive personoplysninger til relevante modtagere såsom:

 

 • Eksterne software leverandører for at yde teknisk support.

 

 • Eksterne serviceudbydere til lagring af kundedatabase.

 

 • Nets i form af betalingsservice samt mobilepay for at kunne tilmelde sig automatisk betaling samt trækning af beløb og i forbindelse med rykkeropkrævning.

 

 • Kreditvurderingsvirksomheder, i det omfang det er påkrævet, i forbindelse med kreditvurderingen.

 

 • Eksterne inkassoselskaber, i det omfang det er nødvendigt, for inddrivelse af gæld til os.

 

 • Domstole og fogedretten, i det omfang det er nødvendigt og relevant, for at løse tvister eller for at få fogedrettens bistand til afbrydelse af strømmen eller inddrivelse af gæld til os.

 

 • Aktører i forbindelse med lukning af strøm, såsom netselskabet i den konkrete sag, foged, låsesmed, taxachauffør samt sags- behandler fra os, i forbindelse med lukning af strøm. Vi kan også videregive oplysninger til myndigheder om sociale problemer vi får kendskab til i den forbindelse eller til politiet, hvis vi får kendskab til ulovligheder på adressen, der skal anmeldes.

 

 • Brug af eksterne tele/marketingvirksomheder for at kunne markedsføre vores produkter og udsende kundekampagner.

 

 • Fra selskabets hjemmeside, kan man blive henvist til andre hjemmesider, hvor behandlingen da personoplysninger ikke er under selskabets kontrol. De andre hjemmesiders privatlivspolitik regulerer behandlingen af personoplysninger på det pågældende website

 

 1. Juridiske henvendelser

 

Selskabet kan tilgå, bevare og dele personoplysninger ved besvarelsen af en juridisk henvendelse (eksempelvis ransagningskendelser, retskendelser, indstævninger eller lignende), eller, hvis det er nødvendigt for at opdage, forhindre eller påtale svindel eller anden ulovlig aktivitet, beskytte selskabet, kunder eller andre brugere, herunder som en del af en efterforskning. Dette kan eksempelvis være informationer selskabet får kendskab til, når selskabet afbryder for strømmen.

 

 

 1. Cookies

 

Selskaber indsamler og lagrer information ved at anvende teknologi såsom cookies, pixels, lokal lagring (på browser eller enhed) og andre systemteknologier. Læs mere på selskabets cookiepolitik på www.Forskel.dk, for yderligere information om, hvordan selskabet anvender denne type af teknologi

 

 1. Opbevaring af personoplysninger

 

 • Personoplysninger opbevares så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde selskabets lovmæssige forpligtigelser og levering.

 

 • Personoplysninger slettes 3 år efter endt aftale forhold.

 

 • Personoplysninger opbevares dog også i det omfang disse fremgår af bogføringsmateriale, som selskabet er forpligtet til at opbevare i medfør af bogføringsloven.

 

 • I så fald opbevares Personoplysningerne i 5 år samt løbende kalender år.

 

 • Dokumentation for samtykke til markedsføring opbevares i 2 år efter sidste fremsendelse af markedsføring.

 

 1. Kundens rettigheder

 

 

 • Kunden er berettiget til at anmode om indsigt i, samt information om, behandlingen af dennes personoplysninger. Kunden kan også anmode om at selskabet retter, berigtiger, fuldender, sletter eller begrænser behandlingen af dennes personoplysninger. Kunden er berettiget til 2 gange årligt at anmode om en kopi af de personoplysninger selskabet behandler på vegne af kunden. Selskabet er berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger ved, såfremt du ønsker yderligere kopier.

 

Du er berettiget til at få begrænset Behandlingen af dine Personoplysninger, hvis;

 

 1. Du har anfægtet nøjagtigheden af Personoplysningerne,

 

 1. Behandlingen er ulovlig, og du har anmodet om en begrænsning heraf,

 

 1. Selskabet ikke længere har brug for dine Personoplysninger til det oprindelige formål, men vi kræver det for at etablere, udøve eller forsvare rettigheder, eller iv. en vurdering af hvilket hensyn der vejer tungest i forbindelse med en anmodning om sletning er i gang.

 

 • Hvor vores Behandling er automatisk og baseret på samtykke eller opfyldelse af en aftale, har du ret til dataportabilitet. Dataportabilitet betyder, at du kan modtage Personoplysningerne, som du har givet os adgang til, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart

 

 • Ønsker du at udøve dine rettigheder, eller har du spørgsmål angående selskabets behandling af dine Personoplysninger, bedes du kontakte os på følgende e-mailadresse info@Forskel.dk. Ved henvendelse pr. mail bedes du angive dit fulde navn, telefonnummer samt kundenummer. Du kan også kontakte os pr. telefon på + 45 88 44 44 06.

 

 • Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at indsende din klage til Datatilsynet:

 

Borgergade 28, 5

1300 København K,

Telefon: +45 33 19 3200

E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

 1. Ved ændring af selskabets privatlivspolitik

 

 • Foretages der ændringer i selskabets privatlivspolitik, giver vi meddelelse herom via vores hjemmeside www.Forskel.dk. Såfremt ændringerne kræver dit samtykke, giver vi særskilt meddelelse herfor og anmoder om dit samtykke i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.